NCD21  
back-to-home

Výzva prihlásiť sa platí pre profesionálnych produktových dizajnérov, firmy spolupracujúce s dizajnérmi a študentov vysokých škôl so zameraním na produktový dizajn:
Súťažné podmienky (pdf)
Štatút (pdf)

 

ČO JE DIZAJN A ČO JE NCD?

„Dizajn je najkratšia cesta umenia k človeku. Národná cena za dizajn ponúka vynikajúci prehľad slovenského dizajnu za ostatné roky a zároveň vyberá to najlepšie s čím sa chválime doma i v zahraničí.“

Maroš Schmidt, riaditeľ SCD

 

PREČO SA PRIHLÁSIŤ?

„…pretože skvelý vizuál, porota, organizácia, propagácia, kategórie sú len jedným z predpokladov úspechu NCD. Jej skutočnú hodnotu tvoria prihlásené projekty. Ich rozsah a kvalita budú tvárou aktuálneho ročníka. Verím, že svojou účasťou prispejete k tomu, aby bol výnimočný. Možno aj preto, že sa koná v Roku slovenského dizajnu.“

Sylvia Jokelová, kurátorka NCD 2021

 

TERMÍNY

22. 4. – 14. 6. 2021 do 12:00
Prihlasovanie do NCD

7. 6. – 28. 6. 2021
1. kolo hodnotenia porotou

28. 6. – 19. 7. 2021
Zber prác postúpených do 2. kola

20. – 21. 7. 2021
Zasadnutie poroty

31. 8. 2021
Vyhodnotenie súťaže

24. 9. – 19. 12. 2021
Výstava NCD21

8. 10. 2021
Galavečer spojený s vyhlásením ocenených

POROTA

Vyštudoval priemyselný dizajn na Elisava University School of Design and Engineering a Central Saint Martins College of Art and Design. Od konca 90-tych rokov pracuje ako nezávislý dizajnér v oblasti navrhovania objektov, produktov, nábytku, hapeningov, stratégií a interiérového designu pre spoločnosti ako BD Barcelona Design, Camper, Metalarte alebo Zicla a pre inštitúcie, galérie, súkromné inštitúcie a nadácie ako Arrels Foundation, Tot Raval, Impulsem alebo We Are Water Foundation. Učil na viacerých univerzitách, realizoval niekoľko workshopov a kurátoroval množstvo výstav. Niektoré jeho projekty sa objavili vo viacerých médiách a publikáciách, ako sú The Encyclopedia of Design, Mel Byars, The Museum of Modern Art New York (2004). Jeho diela sú súčasťou verejných či súkromných zbierok. Projekty, v ktorých pôsobí sú často “na hrane” alebo majú sociálny aspekt.
Aktívne pôsobí ako dizajnérka v oblasti autorského dizajnu a šperku. V roku 2011 založila spolu s Ľubicou Segečovou a Silviou Lovasovou štúdio „trivjednom“ a v roku 2009 sa s Ľubicou Hustou spolupodieľala na vzniku festivalu Dizajnvíkend, dnes už Bratislava Design Week. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pedagogicky pôsobí od roku 1999 na Katedre dizajnu, od roku 2012 na funkčnom mieste docentky. Tri roky vedie Ateliér experimentálneho dizajnu. Od roku 2015 je vo funkcii prorektorky pre grantovú a projektovú činnosť VŠVU.
Absolventka odboru Veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobila v Slovenskom centre dizajnu, ako kurátorka galérií Dizajn štúdio ÚĽUV, Art Design Project, spolupracovala na festivale Bratislava Design Week. Od roku 2013 je kurátorkou Zbierky úžitkového umenia a dizajnu SNG v Bratislave. Kurátorsky i publikačne sa zaoberá úžitkovým umením (najmä so zameraním na šperk, keramika, sklo, odev, drevo) a súčasným dizajnom.
Aktívne pôsobí ako dizajnér a je členom dizajnérskeho tímu INNO+NPD. Vytvoril návrhy pre výrobky, mestský mobiliár, obaly, navigačné systémy a vizuálnu komunikáciu (je spoluautorom Mestského informačného systému vo Varšave, informačného systému pre Kráľovský hrad vo Varšave, vizuálnej identity pre Národnú banku Poľska). Pôsobí ako predstaviteľ pre medzinárodné vzťahy v SPFP (Asociácia priemyselných dizajnérov Poľska) a pôsobil ako člen predstavenstva v BEDA (2010 – 2016). Je profesorom a vedúcim Katedry dizajnu na Academy of Fine Arts vo Varšave. Venuje sa tiež písaniu článkov, kurátorstvu výstav a v pozícii porotcu sa zúčastňuje na dizajnérskych súťažiach (Goog Design (PL), IF Award (DE), Národná cena za dizajn (SK), BIO (SL), Design Management Europe Award (EE)).
Dlhodobo sa zaoberá dizajnom, architektúrou, módou a výtvarným umením ako teoretik, novinár a kurátor. Absolvoval magisterské štúdium Dejín umenia na Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 2009 pôsobí ako redaktor v časopise Dolce Vita. Je spoluzakladateľom kreatívnej skupiny OKOLO a autorom množstva textov o dizajne a architektúre vydaných v Čechách aj v zahraničí. Od roku 2013 vedie kurz Dějiny designu na Scholastike v Prahe. Je autorom knihy Inside Utopia, ktorú v roku 2017 vydalo berlínske vydavateľstvo Gestalten, a tiež publikácie Modern Architecture and Interiors vydavateľstva Prestel (2020).

FAQ

Dielo môžete prihlásiť, ak spĺňa požiadavku, že ho navrhol a/alebo vytvoril slovenský/á dizajnér/ka a bolo vytvorené alebo uvedené do praxe v období od 1.1.2019 do termínu ukončenia prihlasovania.
Áno, určite môžete. Spĺňate kritérium spolupráce so slovenským dizajnérom.
Áno, dielo môžete prihlásiť. Spĺňa kritérium, že bolo vytvorené a/alebo uvedené do praxe v období od 1. 1. 2019 do termínu ukončenia prihlasovania.
Samozrejme, môžete sa s dielom prihlásiť. Spĺňate kritérium oprávneného prihlasovateľa: študent zo Slovenska.
Žiaľ, nie. Súťaž je určená iba pre vysokoškolákov.
Ak nie ste si istý, do ktorej z oblastí dielo zaradiť, zaraďte ju do tej, ktorá svojim popisom najviac vystihuje podstatu diela. V prípade nesprávneho zaradenia diela, porota dielo preradí do správnej oblasti.
Áno, ak dielo vzniklo na pôde vysokej školy, na ktorej sa vyučuje dizajn, a zároveň vzniklo pod vedením pedagóga, prihlasuje sa do študentskej kategórie.
Nie, toto nie je možné. Jedno dielo môžete prihlásiť iba do jednej z oblastí, avšak do jednej oblasti môžete prihlásiť viac rôznych diel. Rôzne diela tiež môžete prihlásiť do rôznych oblastí. Počet prihlásených diel nie je obmedzený.
V prihlasovacom formulári je nutné priložiť obrazovú dokumentáciu v podobe obrázkov, katalógov alebo linky, ktorá odkazuje na internete na prihlasované dielo. Prikladajte takú obrazovú dokumentáciu, ktorá čo najverejnejšie vystihne prihlasované dielo. Dielo súčasne popíšete v prihláške formou anotácie.
V prvom kole hodnotenia vidí porota diela iba na obrázkoch, preto venujte pozornosť kvalite fotiek a predkladaného materiálu, ktorý čo najvernejšie prezentuje prihlasované dielo. Obrázky a dokumenty môžu byť vo formátoch JPEG, PNG, TIF a PDF, videá vo formátoch MOV, AVI, WMV, MPG, MPEG, MPEG-4.
Účasť v súťaži je bezplatná.
Odporúčame preštudovať si Štatút súťaže a aktuálne Súťažné podmienky.
Dizajnéri a inštitúcie prihlasujú diela do oblastí uvedených v Súťažných podmienkach, ale porota môže udeliť aj ďalšie špeciálne ceny (napr. Cena za inovátorský prístup, Cena za ekológiu a pod.).
Túto informáciu oznámime prihláseným hneď po zasadnutí poroty, ktoré bude tento rok v dňoch 20. – 21. 7. v priestoroch SCD. Informáciu oznámime e-mailom, ktorý uvedú prihlásení v prihláške. V prípade nepostúpenia diela na výstavu, budú prihlasovatelia vyzvaní na vyzdvihnutie diel.
Diela postúpené na výstavu budú umiestnené v priestoroch Slovenského centra dizajnu v uzamknutom priestore chránené pred slnkom a prachom a budú na náklady SCD poistené.
Výsledky súťaže budú známe v deň galavečera, príp. galastreamu. Nominácie budú oznámené v deň sprístupnenia výstavy.

OBLASTI A KATEGÓRIE

Projekty cielené na oblasť osobného priestoru tela ako jedného z prostriedkov budovania identity človeka. Ide predovšetkým o odev, ale aj o odevnú kolekciu, odevné doplnky, topánky, pokrývky hlavy, kabelky, tašky, batožinu, šperky, hodinky, okuliare, mobilné telefóny, resp. iné nositeľné prístroje a príslušenstvo k nim.
Projekty orientované na oblasť voľnočasových aktivít ako jednej z možností sebarealizácie a osobného rozvoja, napr. šport a športové vybavenie, hobby produkty, wellness produkty, hry a hračky, produkty s cieľom zábavy a ďalších voľnočasových aktivít.
Projekty zamerané na človekom „obývaný“ priestor – privátny aj verejný, v ktorom realizuje svoje aktivity. V rámci kategórie sa neposudzuje komplexné architektonické riešenie interiéru, resp. exteriéru, ale jednotlivé prvky, ktoré ho tvoria. Napr. nábytok, osvetlenie, interiérové doplnky, sanita, domáce spotrebiče, stolovanie, potreby na varenie, upratovanie, skladovanie, chovateľské potreby, ale aj mestský mobiliár, verejné osvetlenie, vybavenie reštaurácií, knižníc, divadiel atď.
Projekty so záberom na širokú škálu pracovných činností človeka a jeho pracovné prostredie. Môže ísť o nástroje, stroje a zariadenia, stavebné mechanizmy, vybavenie dielní, ale aj administratívnych priestorov vrátane nábytku, osvetlenia a doplnkov špecializovaných na danú oblasť. Kategória je určená aj pre sféru dopravy, osobnej aj verejnej, vo vzduchu, na zemi aj na vode, na motorový aj ľudský pohon.
Projekty s jednoznačne identifikovateľným pozitívnym vplyvom na spoločnosť a životné prostredie, zamerané na formulovanie a riešenie konkrétnych problémov. Avšak použitie ekologického materiálu nie je dostatočným kritériom na zaradenie do tejto kategórie. Relevantné sú projekty s omnoho komplexnejším záberom, zamerané napr. na sociálnu inklúziu, vzdelávanie, zdravotníctvo, zamestnanosť, riešenie kriminality, extrémizmu, rôznych foriem diskriminácie, ale môžu prinášať aj zmysluplné riešenia celej škály ekologických problémov vrátane dôsledkov klimatickej zmeny.
Projekty voľne presahujúce hranice umenia, dizajnu a remesla, prinášajúce pridanú kvalitu s individuálnym autorským rukopisom (art dizajn, úžitkové umenie,...). Napr. využívanie metód, postupov a médií vizuálneho umenia alebo práca s tradíciou a využívanie remeselných techník v súčasnom kontexte, objavovanie inovatívnych remeselných postupov s využitím analógových alebo digitálnych nástrojov a pod.
Návrhy, koncepty, scenáre alebo realizácie, ktoré sa vymykajú bežným zadaniam vo zvyšných oblastiach (kategóriách) ako sú autorské, experimentálne, špekulatívne, kritické projekty alebo výskum v oblasti dizajnu. Môže ísť o prototypy, koncept dizajn, nerealizované projekty alebo zdokumentovaný výskum s potenciálom širších presahov.
Semestrálne, bakalárske, magisterské alebo doktorandské projekty študentov a študentiek vysokých škôl s výučbou dizajnu, textilu, úžitkového umenia a príbuzných odborov, ktoré vznikli pod vedením pedagógov. Kategória je určená pre študentov a študentky zo slovenských aj zahraničných vysokých škôl, a tiež pre zahraničných študentov študujúcich na Slovensku. Sloboda akademického prostredia je príležitosťou prinášať jedinečné pohľady na staré aj nové témy.